Az ESTI oktatás

Az ESTI munkarendű tanulóink számára biztosítjuk a tanórai felkészülést az érettségi tantárgyakra és lehetőséget adunk, hogy tanulmányaikat iskolánkban munkahelyi és családi elfoglaltságaik mellett végezhessék.

Intézményünk a jelentkezők létszámának függvényében a 9. évfolyamon indít esti tagozaton gimnáziumi képzést.

A képzés főbb jellemzői:

A képzés célja:

Lehetőséget biztosítani az érettségi megszerzésére a jogszabályok által megengedett lehető legrövidebb tanulmányi idő alatt.

A képzés időtartama:

Felmenő rendszerben: 2-4 tanév (előzetes iskolai végzettségtől függően) Jelentkezés feltétele: betöltött 16. életév és elvégzett 8. osztály vagy szakmunkás bizonyítvány, egyéb középiskolában megszerzett évfolyamok is beszámíthatóak.

Érettségi 2 tanév alatt:

Ha a 9-10 évfolyam követelményeit már valahol teljesítetted (esetleg szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezel), felnőttoktatási rendszerben, esti gimnáziumi oktatás keretében 2 tanév alatt megszerezheted az érettségi bizonyítványt.

A képzés folyamata, résztvevői:

Iskolánk tapasztalt és felkészült tanári kara garantálja, hogy biztos tudásra tegyenek szert a tanulók.

Figyelembe vesszük, hogy diákjaink munka mellett végzik tanulmányaikat, és így szeretnének érettségi vizsgát tenni. Ezért az egyéni felkészültségüknek és képességeiknek megfelelően alakítjuk az elsajátítandó tananyagot. Az értékelés folyamatosan történik, félévente kell vizsgát tenni minden tantárgyból. A számonkérések időpontjának egyeztetése előzetesen történik, mindenki felkészülését hatékonyan, eredményesen (szükség esetén külön konzultációs lehetőség biztosításával) segítjük.

Olyan osztályközösségek alakulnak ki, amelyben a tanulók és tanáraik jól ismerik és segítik egymást. Az egyéni, személyes problémákat rugalmasan kezeljük.

Tankönyvek: A tankönyvek beszerzéséről mindenki saját maga gondoskodik. A szükséges tankönyvek listáját és a beszerzési helyek címeit az első órákon kapják meg.

Családi pótlék jár a szülőnek vagy diáknak a jogszabályban meghatározott korig.

Diákigazolványt minden tanuló igényelhet.

Beiratkozáshoz szükséges okmányok:
Előző bizonyítvány(ok)
Személyi igazolvány
TAJ kártya
OM kártya

Beszámolók

A tanulmányai során a beszámolókon szerezheti meg azokat az érdemjegyeket, amelyek alapján a tanév végén bizonyítványt kaphat. A tanév során az esti munkarendben három beszámoló időszak van, amelyeket a tanév rendje határoz meg. 

Ha valaki hiányzik a beszámolókon, vagy a beszámolók egy részén, kérvényt kell írnia, amelyben megindokolja és igazolja hiányzását, és kérelmezi a beszámolók pótlását. A pótlásokat a tanév rendje tartalmazza.

A beszámolók pótlásáról részletesen a vizsgaszabályzatban olvashat.

Általános szabályok

  • A tanítási órákon a jelenlét kötelező, az esetleges hiányzást igazolni kell (orvosi, munkahelyi stb. igazolás).
  • Az esti, és az intenzív tagozaton a számonkérés beszámolókon történik, az év végi osztályzatot a tanulók a beszámolóeredményeik alapján kapják. 
  • A felsőbb évfolyamba lépés feltétele: legalább elégséges osztályzat az előző évfolyam minden tantárgyából.
  • A tanulmányok a 12. év végén érettségi vizsgával zárulnak: az érettségi vizsga a nappali tagozatok követelményei és feltételei szerint zajlik. A sikeres vizsgáról a tanuló érettségi bizonyítványt kap, amely egyenértékű a nappali tagozatok érettségijével.
  • A tanulói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozással a tanuló vállalja, hogy betartja az iskola előírásait, házirendjét. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: személyi iratok, TAJ kártya, korábbi bizonyítvány(ok).
  • A tankönyveket, taneszközöket a szaktanárok tájékoztatása alapján a tanulóknak kell beszerezni.
  • A tanulmányi idő alatt a tagozattípusnak megfelelő diákigazolvány igényelhető.
  • A felnőtt tanulók jogosultak használni az iskola létesítményeit, eszközeit (pl. számítógép, könyvtár).
  • A jogszabályokban meghatározott feltételek szerint családi pótlék igényelhető.

A felnőttoktatási tagozat oktatási formái

Esti tagozat

Tanulmányi idő: 4 év (korábbi, sikeresen elvégzett középiskolai évek esetén kevesebb).
Tanítás: heti három napon, 15.00-19.30 óra között.
Számonkérés: évi 3 kötelező beszámoló minden tárgyból (november, február, május-június), valamint a szaktanárok által adott további feladatok elvégzése.
Felvétel: a korábbi általános vagy középiskolai tanulmányok alapján, a szakmunkás-bizonyítvány beszámítható.